Řádová organizační struktura v ČR

Organizační struktura Řádu svatého Huberta

ve smyslu platných Stanov Řádu svatého Huberta pro území České republiky (dále ŘsH) vymezuje území, které zhruba kopírují hranice krajů (výjimku tvoří prefektura Krkonoše), které se nazývají prefektury a činnost se členy ŘsH, kteří bydlí na tomto území organizují prefekti, které jmenuje Velmistr ŘsH na doporučení Rady mistrů.. Pro ostatní státy, kde má ŘsH své členy je takovým správním územím plocha celého státu a v čele stojí velmistrem jmenovaný zemský prefekt.

PREFEKT - PRAECFECTUS

Označení "prefekt" vychází z latiny, kde slovo "praefectus" označuje: představeného, správce, dozorce nebo velitele. V raném středověku takto byl nazýván správce venkovského hradu, (něco jako pozdější označení  "župan"). V latinských textech můžeme číst toto slovní spojení: "Primus praefectus aulae", což značí "Nejvyšší správce území".

ŘÁDOVÝ PREFEKT

Řádový prefekt, zodpovídá Radě mistrů za činnost členů ŘsH na svém území a za přenos informací z Rady mistrů do prefektury a naopak. Pro výkon svého pověření je vybaven razítkem s označením prefektury.

ZEMSKÝ PREFEKT

Zemský prefekt zodpovídá Radě mistrů za činnost v dané zemi, kde je jmenován a rovněž za přenos informací na členskou základnu v té dané zemi a naopak. Zemský prefekt není orgánem ŘsH, tudíž účast na jednáních ŘsH všech typů je  dobrovolná, vyjma jarního a podzimního shromáždění.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

ŘÁDY & OCENĚNÍ