PATRON MYSLIVOSTI

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

Všemohoucí, věčný, dobrotivý milosrdný a spravedlivý Bože, který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem svatého Huberta k víře obrátil, 

Tebe prosím já i my všichni ctitelé tvého služebníka svatého Huberta, věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu svoji Božskou přízeň a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,

nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím před úrazy koňmo i na voze a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,

abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem chválili, ctili a velebili skrze Ježíše Krista našeho Pána, jenž s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků.

Amen!

František Antonín hrabě Šporck

 

Bože, tys naplnil svatého Huberta svou láskou, dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů. 
Na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, Abychom měli spolu s ním účast na Tvé slávě.
Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
 
Amen!